Stark inledning för husbyggnad

De totala byggnadsinvesteringarna inom bostäder och lokaler för första kvartalet 2020 beräknar Navet Analytics till drygt 68 miljarder kronor. Det innebär en ökning med 2 procent i jämförelse med de första tre månaderna 2019.

Navet Analytics framhåller att om man skulle beräkna utifrån årstakt, alltså om investeringstakten under första kvartalet skulle hålla i sig resten av 2020, pekar volymen på en ökning med drygt 10 procent.

Uppgången berörde främst lokaler, där de offentliga redovisade god tillväxttakt med drygt 15 procent jämfört med första kvartalet i fjol. Dock minskade antalet påbörjade småhus medan byggandet av lägenheter i flerbostadshus ökade något.

Navet Analytics betonar att även om prognosen för 2020 indikerar att bygginvesteringarna går ned ligger husbyggnadsvolymen på en hög nivå i ett historiskt perspektiv.

Statistiska Centralbyrån, SCB, uppger att preliminärt påbörjades nybyggnation av totalt cirka 11 900 nya bostadslägenheter under det första kvartalet 2020, vilket är nästan lika många som under samma period 2019, då 11 800 bostadslägenheter började byggas.

SCB skriver: “Av de påbörjade bostadslägenheterna finns 9 600 i flerbostadshus. Det är 3 procent fler än under 2019. Småhusbyggandet minskar dock mot förra året, 2 300 bostadslägenheter i småhus påbörjades under kvartalet, vilket är cirka 200 färre än under samma period 2019. Utöver nybyggnationen gav även påbörjade ombyggnationer ett tillskott på cirka 550 bostadslägenheter, jämfört med ett tillskott på 623 lägenheter under första kvartalet 2019.

För att underlätta jämförelsen mellan åren är siffrorna för 2020 uppräknade med en procent för nybyggnad och 54 procent för ombyggnation, vilket är den genomsnittliga eftersläpningen för motsvarande period senaste året”.

Källa: JBF - Branschtidningen för Järn-, Bygg- & Färgfackhandlare

Aktuellt

Visa fler