Minskat husbyggande i norden

Enligt Navet Analytics var Danmark det enda land bland de nordiska länderna som hade en positiv tillväxt av de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna under 2019. I Sverige sjunker antalet bygglov och byggsektorns produktionsvärde har minskat med nästan 8 procent.

Navet förväntar att de nordiska ländernas husbyggande kommer att utvecklas negativt till följd av coronakrisen, som förstärker den väntade konjunkturavmattningen. I genomsnitt beräknas nedgången för husbyggandet bli 5-7 procent 2020 och cirka 3 procent 2021. 

Om inte världen går in i en mer utdragen lågkonjunktur förväntas husbyggnadsinvesteringarna öka med i genomsnitt 5 procent under 2022. 

Färre bygglov
Navet pekar också på att färsk statistik över beviljade bygglov för bostäder visar att antalet bygglov 2019 var cirka 15 procent lägre än 2018. Störst nedgång visar flerbostadshus, där trenden visar en minskning med mellan 15 och 20 procent. 

Om lågkonjunkturen blir djupare och längre, kommer sannolikt att inverka särskilt negativt på nybyggandet av bostäder.

Minskat produktionsvärde
Vidare rapporterar Statistiska Centralbyrån, SCB, att produktionen inom byggsektorn minskade med 7,9 procent i februari 2020 jämfört med motsvarande period 2019.

SCB pekar på att byggverksamhet står för 9,3 procent av näringslivets totala förädlingsvärde och har under nämnda period bidraget till näringslivets totala utveckling med -0,7 procentenheter.

Källa: JBF - Branschtidningen för Järn-, Bygg- & Färgfackhandlare

Aktuellt

Visa fler