Byggvaror ska vara giftfria

Kemikalieinspektionen har genomfört sin årliga uppföljning av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och etappmålen för farliga ämnen. Målen har inte uppnåtts och nu slår myndigheten fast att varor och material måste vara giftfria från början.

Enligt Kemikalieinspektionen har betydande framsteg gjorts även om målet om en giftfri miljö inte nås under 2020.

För att nå målet framhåller myndigheten att insatser inom tre områden bör stå i fokus:

1. Upphör med att använda särskilt farliga ämnen för att förebygga allvarliga skador på människor, djur och växter, skador som kan ge långsiktiga effekter och med stor spridning.

2. För att en cirkulär ekonomi ska bli verklighet måste varor och material vara giftfria från början.

3. För att skydda barns och ungdomars utveckling behöver den samlade exponeringen minska under en människas hela liv, genom generationerna.

Källa: JBF - Branschtidningen för Järn-, Bygg- & Färgfackhandlare

Aktuellt

Visa fler